Ontwerp dd 30.4.2016

 • Fastlane verkoopt de goederen, of levert diensten, aan de Klant en de Klant koopt de deze van Fastlane steeds volgens de bepalingen opgenomen in de bestelbon en de hierna vermelde voorwaarden.
 • Geen enkele afwijking op deze voorwaarden is mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.
 • De hoeveelheid, de soort en de prijs van de door de verkoper te leveren producten of diensten, zijn deze zoals opgenomen op de bestelbon.
 • De aangekochte “Vorwerk” goederen zijn alleen leverbaar en te factureren binnen België. Ze worden geleverd op het adres en binnen de termijn zoals aangeduid op de bestelbon of zoals meegedeeld binnen de termijn vermeld op de bestelbon. Indien de levertermijn met meer dan 7 dagen overschreven wordt, heeft de klant het recht de koop te annuleren.
 • Fastlane blijft volledige eigenaar van alle geleverde producten, totdat alle verschuldigde sommen betreffende de geleverde producten volledig zijn voldaan.
 • Betaling gebeurt volgens de vermeldingen van de bestelbon, enige afwijking daarvan wordt niet toegestaan. Niet betaling volgens de op de bestelbon aanvaarde manier, brengt ontbinding van de verkoop met zich mee.
 • Indien betaling na factuurontvangst is toegestaan, is de betalingstermijn 30 dagen tenzij anders op de factuur vermeld. Niet betalen binnen deze termijn brengt een onmiddellijk verwijlintrest van 10% met zich mee, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Daarenboven heeft Fastlane recht op een kostenvergoeding van minstens 40 euro of vergoeding voor de intussen werkelijk gemaakte kosten, als een ingebrekstelling zonder reactie blijft. Tenslotte worden bij niet correcte betaling van één factuur alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar
 • Bij ontvangst van goederen dient de koper deze te controleren op zichtbare gebreken en conformiteit. Bij vaststelling van gebreken of non-conformiteit moet het product onmiddellijk terug meegegeven worden aan de bezorger in de originele verpakking. Na het leveringsmoment geformuleerde klachten wordt niet aanvaard. Indien de Verkoper tijdig gemelde klacht aanvaard, wordt binnen redelijke termijn een nieuwe product geleverd, of indien dit product niet voorradig is, een zo gelijk mogelijk evenwaardig product of waardebon, volgens de keuze van de klant. Terugbetaling is nooit mogelijk.
 • De Verkoper is gehouden tot vervanging of herstel van een product indien, binnen de wettelijke garantietermijn blijkt dat het product niet vrij blijft van defecten. Echter is de Verkoper niet gehouden tot vervanging van dergelijke product indien :
  - Het defect is veroorzaakt door verkeerd onderhoud, het ondergaan van heftige schokken zoals vallen, het aanbrengen van wijzigingen aan het product door anderen dan een door Fastlane gemandateerde technicus of/en het op een of andere manier niet
  volgen van de gebruiksvoorschriften zoals voorgeschreven in de met het product meegeleverde ‘instructiegids’
  - Het product nog niet volledig is betaald
  - Als de richtlijnen voor ‘foutonderzoek en onderhoud’ zoals opgenomen in de met het product meegeleverde instructiegids, om tot een oplossing te komen niet eerst zijn uitgevoerd.
  - Als het product werd aangesloten op niet-conform elektriciteitsnet
  - Als het defect is veroorzaakt door gevallen van overmacht zoals oa. brand, overstroming, andere natuurrampen.
  - Als er andere accessoires werden op aangesloten dan deze meegeleverd met het product
  - Als het accessoires/onderdelen betreft die volgens normaal gebruik regelmatig moeten vervangen worden waaronder: filters, borstels, de flexibel, batterijen enz..
 • De Klant heeft na het onderteken van een bestelbon van Fastlane bij thuisverkoop en het daardoor afsluiten van een koopovereenkomst een Wettelijke bedenktijd van 7 dagen vanaf ondertekening van de bestelbon. Dergelijke herroeping dient de klant schriftelijk te melden aan Fastlane, binnen de gestelde termijn.
 • Alle hier bedoelde verkopen worden beheerst door het Belgische recht en enig conflict omtrent een verkoop zal worden behandeld door de rechtbanken van Kortrijk.